Om brug af ordet "Varefakta"


Indledning

Jeg har et website, alexandria.dk, der dokumenterer foromtaler for en række rollespilsscenarier, indhentet fra en lang række kongres-programmer i tidens løb. Websitets formål er ren og skær dokumentation.


29. juli 2003

29. juli modtog jeg et brev fra Dansk Varefakta Nævn, som jeg herunder har genindtastet. De mener, at brugen af ordet "Varefakta" i en foromtale ved navn Værnepligt, er krænkende overfor deres bomærke.

Grundlæggende oplysninger:

Brevet:

Peter Brodersen
Jydeholmen 55D, 4.th
2720 Vanløse

2003.07.28

Vedr. misbrug af ordet Varefakta
Vi har på internettet set, at De for hjemmeside for Alexandria under stykket Værnepligt anvender ordet Varefakta.

Vi må i den forbindelse gøre Dem opmærksom på, at ordet VAREFAKTA er indregistreret i forbindelse med Dansk Varefakta Nævns bomærke, og derudover har ordet brugt separat vundet beskyttelse på grund af indarbejdelse. VAREFAKTA må derfor kun benyttes, når der deklareres efter DVN's forskrifter, oplysningerne er kontrollerede, og der på baggrund heraf er givet en mærkningstilladelse.

Det er også en klar overtrædelse af bekendtgørelse af lov om markedsføring nr. 699 af 17. juli 2000, både hvad angår § 2 men især § 5, hvor der står "Erhvervsdrivende må ikke benytte forretningskendetegn og lignende, der ikke tilhører dem, eller benytte andre kendetegn på en måde, der er egnet til at fremkalde forveksling med andres."

Vi må derfor bede Dem omgående og senest

mandag den 11. august 2003

meddele os, hvad De vil gøre for at stoppe misbruget, som vi er overbevist om ikke er sket af ond vilje. De bedes også meddele os, om De anvender ordet VAREFAKTA i andre materialer.

Venlig hilsen
f. Dansk Varefakta Nævn

(signatur)

Bente Falkenfleth
Konsulent

F:\JOURNAL1\N04\109\0\1.WPD\bf

Mine efterfølgende betragtninger:

VAREFAKTA er rigtigt nok ikke et almindeligt, dansk ord. Det står fx ikke i Retskrivningsordbogen, og Politikens Nudansk Ordbog nævner ligeledes:
- en varedeklaration hvor oplysningernes rigtighed er undersøgt og godkendt af Dansk Varefakta Nævn
Der skal altså ikke herske tvivl om at VAREFAKTA er Dansk Varefakta Nævns bomærke, og er - jf. Dansk Varefakta Nævn selv - indregistreret i Patent- og Varemærkestyrelsen som fællesmærke nr. FR 00.016 1973.

§4 fra "Bekendtgørelse af varemærkeloven", med min fremhævning:

Varemærkerettens indhold

§ 4. Indehaveren af en varemærkeret kan forbyde andre, der ikke har dennes samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af tegn, hvis

1) tegnet er identisk med varemærket, og de varer eller tjenesteydelser, for hvilke tegnet er taget i brug, er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er beskyttet, eller

2) tegnet er identisk med eller ligner varemærket, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art, såfremt der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med varemærket.

Stk. 2. Uanset begrænsningen i stk. 1 til varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art kan varemærkeindehaveren dog forbyde brugen også for varer eller tjenesteydelser af anden art, hvis varemærket er velkendt her i landet, og brugen ville medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé eller skade særpræget eller renommeet.

Stk. 3. Som erhvervsmæssig brug skal navnlig anses

1) at anbringe tegnet på varerne eller på deres emballage,

2) at udbyde varerne til salg, at markedsføre dem eller oplagre dem med dette formål eller at tilbyde eller præstere tjenesteydelser under det pågældende tegn,

3) at importere eller eksportere varerne under det pågældende tegn, eller

4) at anvende tegnet på forretningspapirer og i reklameøjemed.

Jeg kan ikke gennemskue, om stk. 2s omtale af "varer eller tjenesteydelser" skulle omfatte Alexandria.


17. august 2003

Den 17. august sender jeg følgende e-mail tilbage som svar:

Kære Bente Falkenfleth,

Lad mig først og fremmest beklage den lange svartid angående Deres henvendelse pr. 2003.07.28 om brugen af ordet Varefakta på hjemmesiden for Alexandria.

Jeg vil indledningsvis gøre opmærksom på at Alexandria er et ikke-kommercielt website. Der er tale om en kulturel ressource baseret på frivillig arbejdskraft og uden andet sigte end ren dokumentation. Det bør også fremhæves, at værket "Værnepligt", til mit kendskab ligeledes er ikke-kommercielt.

Ud fra dette må jeg henvise til markedsføringslovens §1, der nævner: "Loven gælder i privat erhvervsvirksomhed og offentlig virksomhed, som kan sidestilles hermed. Der må i sådan virksomhed ikke foretages handlinger, som strider mod god markedsføringsskik."

Alexandria er således ikke omfattet af markedsføringsloven, hvorfor §§2 og 5 ikke er relevante.

Hvad angår Bekendtgørelse af varemærkeloven, LBK nr 782 af 30/08/2001, omhandler §4 erhvervsmæssig brug, hvorfor denne ligeledes er uden relevans.

Det skal dog ikke herske tvivl om, at jeg anerkender DVN's bomærke og forstår DVN's opsøgende henvendelser. Imidlertid er Alexandria som nævnt ikke-kommercielt, ikke-erhvervsmæssigt og ingen erhvervsvirksomhed. Ligeledes har Alexandria ikke indgået nogen form for aftale med DVN, og er derfor ikke underlagt forskrifterne i DVN's "BETINGELSER FOR BRUG AF VAREFAKTA PÅ VARER".

Jeg håber, De med disse afklarende oplysninger vil være enig med mig i at der ikke er tale om at misbrug, ud fra de love, De henviser til.

Har De brug for yderligere information, er De mere end velkommen til at henvende Dem til mig pr. e-mail eller brevpost.

Med et ønske om en fortsat god dag,

Peter Brodersen, ansvarlig for alexandria.dk
Jydeholmen 55D, 4.th
2720 Vanløse


3. september 2003

3. september modtager jeg følgende svar pr. e-mail fra Helga Møller, der er direktør for Dansk Varefakta Nævn:

til Peter Brodersen
Tak for din mail fra den 17. august vedr. brug af ordet Varefakta.

Desværre må jeg sige dig, at det ikke er så afgørende, om du arbejder med frivillig arbejdekraft eller om din hjemmeside er kommerciel.

Sagen er, at du ikke må bruge ordet Varefakta, da Dansk Varefakta Nævn har vundet hævd på brugen, og vi vil derfor indtrængende anmode dig med straks at ophøre med brug af ordet Varefakta. Jeg kan f.eks. anbefale dig at slå ordet op i Nu-dansk ordbog.

Det vil spare os begge for tid og penge, da sagen i modsat fald vil blive overgivet til advokat.

Venlig hilsen

Helga Møller
Dansk Varefakta Nævn, Alhambravej 10, 1826 Frederiksberg C
tlf. 33 79 09 79, fax. 33 79 07 79, www.varefakta.dk

Jeg mener stadigvæk ikke, at der er blevet fremlagt en hjemmel til at de kan kræve ordet ændret, og det undrer mig også hvorfor, de ændrer deres indgangsvinkel, og her helt ser bort fra Markedsføringsloven og Varemærkeloven.

Jeg ringede til Helga Møller, der henviste til at de har vundet hævd på brugen ved tidligere sager. Da jeg stadigvæk ikke kunne se i hvad, dette krav skulle være baseret på, vil hun sende mig materiale med posten angående den hævd, der skulle være vundet. Når jeg har modtaget det materiale, vil jeg vurdere, om der er grund til at fortsætte med sagen.


5. september 2003

Jeg har nu modtaget brev fra Dansk Varefakta Nævn. Der henvises til "fællesmærkelovens §2 jf. varemærkelovens §4 og markedsføringslovens §§ 1, 2 og 5". De to sidstnævnte burde stadigvæk ikke være relevante, så jeg skal have fulgt op på indholdet af fællesmærkeloven. Til brevet er også vedlagt en erklæring fra Dansk Industri af 19. marts 2002 og kopi af brev til Forbrugerombudsmanden af den 22. januar 2002.

Brevet fra Dansk Industri understreger blot, at "VAREFAKTA" nyder beskyttelse efter varemærkeloven. Det er jeg ikke i tvivl om, men jeg mener blot ikke, at varemærkeloven omfatter den aktuelle brug på Alexandria.

Brevet fra Forbrugerombudsmanden omhandler kun brug af ordet "VAREFAKTA" i markedsføringen, og igen understreges det, at anvendelsen af ordet "VAREFAKTA" i forbindelse med markedsføring er en overtrædelse af markedsføringslovens §§1 og 2. Det er jeg heller ikke i tvivl om, men Alexandria er ikke omfattet af markedsføringsloven, jf. §1 ("Loven gælder i privat erhvervsvirksomhed .."). Sekundært er der ikke tale om markedsføring af et produkt, blot en dokumentation af den oprindelige foromtale.


11. september 2003

Jeg var forbi Advokatvagten i dag. Advokaten, jeg snakkede med, undrede sig også over Varefaktas "skyts", der mest af alt gik på gentagelser af erhvervsmæssig brug, samt at det er deres bomærke. Det er ikke noget, jeg på nogen måde betvivler - min påstand er blot, at relevant lovgivning ikke er gældende overfor den ikke-erhvervsmæssige og ikke-markedsføringsmæssige brug på Alexandria, hvilket han lod til at være enig i. Han nævnte dog, at specielt varemærkeloven er uhyre kompleks i praksis, så om ikke andet anbefalede han en bestemt advokat, hvis jeg var interessere i at ta' sagen videre. Det overvejer jeg nu, forudsat at jeg hører mere fra Dansk Varefakta Nævn.


31. marts 2004

"Intet nyt er godt nyt", kunne være en oplagt overskrift til denne opdatering. Der er ikke sket noget i det sidste halve år. Jeg reagerede ikke på brevet af 5. september, idet de gav udtryk for at ville køre en sag, uanset om jeg undlod at reagere eller om jeg undlod at anerkende deres påstande, og jeg har tilsvarende intet hørt.

Det giver mig anledning til at tro, at DVN også er nået frem til, at der ikke er nogen sag. Jeg er ikke jurist, men baggrunden for min konklusion er, stadigvæk at såfremt der var tale om en sag, ville DVN ved sin passivitet ikke alene risikere at tabe sagen overfor mig, men også miste hele sit varemærke! Varemærkelovens §28 stk. 2 nævner, at varemærkeregistreringen kan ophæves, hvis "..varemærket som følge af indehaverens virksomhed eller passivitet er blevet til en almindelig betegnelse inden for branchen for den vare eller tjenesteydelse, som varemærket er registreret for..".

Med andre ord: Hvis Alexandria bryder varemærkeloven ved at anvende ordet "Varefakta" i den aktuelle sammenhæng, og DVN står passive til, så kan DVN miste registreringen - og så kan DVN lige så godt slukke. Det tror jeg ikke på DVN selv vil tillade, så al sandsynlighed taler for at DVN er nået frem til konklusionen, at Alexandria ikke bryder varemærkeloven - og deres varemærke derfor ikke bliver udfordret (og tilsvarende, at Alexandrias brug ikke er en del af den branche, betegnelsen kunne risikere at blive almindelig inden for).


Da sagen lader til at være gået i sig selv igen, kommer der næppe flere opdateringer på denne webside.

- Peter Brodersen, peter@trc.dk - eventuelle kommentarer er velkomne pr. mail.